-

         

Session=2
[Entry 20] [Entry 20]

Session=2 Session=2

Point=0xa0 Point=0xa0

ADR=0x01 ADR=0x01

Control=0x04 Control=0x04

TrackNo=0 TrackNo=0

AMin=72 AMin=72

ASec=22 ASec=22

AFrame=38 AFrame=38

ALBA=325538 ALBA=325538

Zero=0 Zero=0

PMin=16 PMin=16

PSec=32 PSec=32

PFrame=0 PFrame=0

PLBA=74250 PLBA=74250[Entry 23] [Entry 23]

Session=2 Session=2

Point=0x10 Point=0x10

ADR=0x01 ADR=0x01

Control=0x04 Control=0x04

TrackNo=0 TrackNo=0

AMin=72 AMin=72

ASec=23 ASec=23

AFrame=17 AFrame=17

ALBA=325592 ALBA=325592

Zero=0 Zero=0


    Forekc.ru
, , , , , , , , , ,